Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 484 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας το 2019, έναντι 65 εκατ. ευρώ το 2018, με καθαρά έσοδα από τόκους ενισχυμένα κατά 7% σε ετήσια βάση, ανερχόμενα σε 1,186 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των επιτοκιακών εσόδων από χρεόγραφα που απορρόφησε το κόστος των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II το β’ εξάμηνο 2019, καθώς και τη μικρή μείωση των επιτοκιακών εσόδων από δάνεια ύψους 2,8% σε ετήσια βάση.

Η τράπεζα πέτυχε μείωση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 4,7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τον στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για το 2019 κατά 0,5 δισ. ευρώ.

Ο ρυθμός της δανειακής απομόχλευσης συνέχισε να βαίνει μειούμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 3,3 δισ. ευρώ το 2019, επιβεβαιώνοντας τον ετήσιο προϋπολογισμό, ως αποτέλεσμα των υγιών εκταμιεύσεων δανείων προς επιχειρήσεις.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή ανάκαμψη των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+13% σε ετήσια βάση). Το δ’ τρίμηνο 2019, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 11% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την ενίσχυση των προμηθειών από δάνεια Εταιρικής Τραπεζικής, λόγω των αυξημένων εκταμιεύσεων επιχειρηματικών δανείων στο τρίμηνο (1 δισ. ευρώ).

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 240 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι ζημιών ύψους 71 εκατ. ευρώ το 2018, ενσωματώνοντας μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) με Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (65 εκατ. ευρώ), την πώληση του ξενοδοχείου «Grand Hotel» (30 εκατ. ευρώ), καθώς και την πώληση κρατικών ομολόγων (207 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες προσωπικού υποχώρησαν κατά 9% σε ετήσια βάση το 2019, με το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού που ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 να καταγράφει σημαντικά οφέλη (συμμετοχή περίπου 800 εργαζομένων το 2019 και 300 εργαζομένων κατά το α΄ τρίμηνο 2020). Αντανακλώντας τη συνεχή προσπάθεια της τράπεζας για περιστολή του λειτουργικού της κόστους και προσαρμόζοντας για την επίπτωση από τη μετάβαση στο διεθνές λογιστικό πρότυπο 16 (ΔΠΧΑ 16) και την πώληση της συμμετοχής στην ΠΑΝΓΑΙΑ, τα εγχώρια γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν επίσης κατά 9% σε ετήσια βάση το 2019. Ο δείκτης Κόστους προς Οργανικά Έσοδα αποκλιμακώθηκε σε 58% το 2019 από 65% το 2018.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 365 εκατ. ευρώ το 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να ανέρχεται σε 123 μ.β. από 114 μ.β. το 2018. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 474 εκατ. ευρώ το 2019 (5 φορές αύξηση σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την αύξηση των οργανικών εσόδων, τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, την περιστολή των λειτουργικών δαπανών και τη διατήρηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση ΜΕΑ.

Σημειώνεται ότι οι ζημίες μετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους 494 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν την πρόβλεψη για την Εθνική Ασφαλιστική.

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 42,2 δισ. ευρώ (+0,8 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση) και ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 16,2%, ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 17,1%2, υπερβαίνοντας σημαντικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει του Εποπτικού Ελέγχου και Διαδικασίας Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) για το 2020.

naftemporiki.gr

Source link

Θώμη Κόρσου

Έχω έφεση στους άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη και με εξιτάρει ότι είναι αντρικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.