Από την έντυπη έκδοση

Του Σταμάτη Ζησίμου
[email protected]

Τελευταία ευκαιρία για να λάβουν δάνειο κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) έχουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς η δραστηριότητα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2022.

Στο πλαίσιο του ενεργού – τρίτου κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, το οποίο συστάθηκε για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ώστε να αντεπεξέλθουν στις επιπτώσεις της πανδημίας, δανειοδοτούνται μόνο πολύ μικρές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα αυτές που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ. Το μέγιστο ύψος του δανείου που παρέχει το Ταμείο είναι οι 250.000 ευρώ και σε κάθε περίπτωση η εκταμίευσή του θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Συνεπώς, τα αιτήματα των επιχειρήσεων στις συνεργαζόμενες με την ΕΑΤ τράπεζες πρέπει να υποβληθούν νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης. Επισημαίνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται στα 460 εκατ. ευρώ.

 

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα λήψης δανείου κεφαλαίου κίνησης με εγγύηση στο 80% από την ΕΑΤ έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιρειών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

– στις 31/12/2019 είχαν κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ,
– συστάθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2020, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών μέχρι σήμερα,
– δεν έχουν ενταχθεί στον πρώτο και στον δεύτερο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας,
– δεν εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο τραπεζικό σύστημα (έως και 90 μέρες καθυστέρηση) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή κατά την υποβολή της αίτησης,
– δεν εμφανίζουν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε άλλα προγράμματα της ΕΑΤ (έως και 90 μέρες καθυστέρηση) και
– κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).

Όταν πρόκειται για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, μπορούν
να χρηματοδοτηθούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις:

– για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/17 (Α’ 137/139/17), όπως ισχύει,
– για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ,
– οι οποίες έχουν ενταχθεί στον πρώτο και στον δεύτερο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, καθώς και
– όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών), ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) και δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ, ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια ΔΟΥ αυτή δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ή αν έχει ενταχθεί σε ρύθμιση αυτή δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Συνεργαζόμενες τράπεζες

Οι εννέα συνεργαζόμενες τράπεζες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στον τρίτο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 είναι οι εξής: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Attica Bank, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Τέλος, πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια είναι δυνατόν να λαμβάνονται και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/ και εμπράγματες εξασφαλίσεις), αλλά μόνο στον βαθμό που αυτό δικαιολογείται δεδομένης της εγγύησης, τηρουμένων των διατάξεων του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθεστώτος για το Ταμείο. Στο πλαίσιο αυτό, η κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα θα διατηρεί σε κάθε χρονική στιγμή άνοιγμα τουλάχιστον 20% επί του κάθε εγγυημένου χαρτοφυλακίου δανείων, προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση συμφερόντων.

 

Η διαδικασία των αιτήσεων

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να υπαχθεί στον τρίτο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 υποβάλλει αρχικά την αίτησή της στην πλατφόρμα www.ependyseis. gr του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου, μεταξύ άλλων, δηλώνει και την
τράπεζα συνεργασίας της. Με την υποβολή λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αιτήματος, με τον οποίο ακολούθως πηγαίνει σε ένα κατάστημα της τράπεζας που επέλεξε να συνεργασθεί και υποβάλλει τον φυσικό φάκελό της.

Η τράπεζα με τη σειρά της αξιολογεί το αίτημα της επιχείρησης και εφόσον το εγκρίνει το προωθεί με ηλεκτρονικό τρόπο στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) για τον δικό της έλεγχο.

Εφόσον υπάρξει έγκριση και από την πλευρά της ΕΑΤ, εν συνεχεία ενημερώνεται η συνεργαζόμενη τράπεζα, η οποία καλεί την επιχείρηση για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και ακολούθως γίνεται η εκταμίευση του δανείου με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 της ΕΑΤ.

 

Μέγιστο ύψος δανείου μέχρι 250.000 ευρώ

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον τρίτο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, το ανώτατο ποσό δανείου για τους δυνητικούς δικαιούχους καθορίζεται ως εξής:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από το 2020 δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: 250.000 ευρώ ή το 25% του κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019.
β) Για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 ή του 2021 δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: 250.000 ευρώ, ή των αναγκών ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον δικαιούχο (μέσω
υποβολής σχεδίου ρευστότητας).

Τα δάνεια που θα χορηγηθούν πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να συναφθούν με ημερομηνία χορήγησης (εκταμίευση των δανείων) έως και την 30ή Ιουνίου 2022.
2. Να έχουν διάρκεια έως πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
3. Να αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
4. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Καταβολή προμήθειας

Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 χορηγείται έναντι λήψης προμήθειας από τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση. Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου. Στην περίπτωση, ωστόσο, που η προμήθεια του αιτούμενου δανείου υπερβαίνει τα όρια που θέτει το πρόγραμμα, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης του δανείου (διάρκεια ή ύψος δανείου).

Η προμήθεια αυξάνεται προοδευτικά καθώς αυξάνεται η διάρκεια του εγγυημένου δανείου ως εξής: 1ο έτος: 0,25%, 2ο-3ο έτος: 0,50%, 4ο-5ο έτος: 1%.

Source link

Θώμη Κόρσου

Έχω έφεση στους άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη και με εξιτάρει ότι είναι αντρικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *