Περισσότεροι από 3.300.000 φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2023 εισοδήματα από ακίνητη περιουσία πρέπει και φέτος να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο TAXISnet πρώτα το έντυπο Ε2.

Το έντυπο Ε2 φέρει την ονομασία «Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας» και αφού συμπληρωθεί, κατόπιν, οι υπόχρεοι συμπληρώνουν και υποβάλλουν το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης, το Ε1.

Στο έντυπο Ε2 συμπληρώνονται, για κάθε ακίνητο που εκμισθώθηκε κατά τη διάρκεια του 2023, αναλυτικά περιγραφικά στοιχεία, καθώς και συγκεντρωτικά δεδομένα για τα μισθώματα που εισπράχθηκαν ή για τα μισθώματα που προκύπτουν με τεκμαρτό τρόπο στις περιπτώσεις της ιδιοχρησιμοποίησης και της δωρεάν παραχώρησης.

Το έντυπο Ε2 δεν πρέπει να συμπληρώνεται σε περίπτωση:

  1. Καταβολής αποζημίωσης για την πρόωρη λύση της μίσθωσης από τον μισθωτή καθώς και της άυλης αξίας στις περιπτώσεις μικτών συμβάσεων, ήτοι συμβάσεων όπου πέραν του δικαιώματος μίσθωσης περιλαμβάνεται και το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του ακινήτου. Τα ποσά αυτά αναγράφονται στους κωδικούς αριθμούς 121-122 του υποπίνακα 4Δ2 του εντύπου Ε1
  2. Ιδιοκατοίκησης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχικής ή μη εξοχικής) ή χρήσης για τις ανάγκες του φορολογούμενου χώρου στάθμευσης-αποθήκης με διαφορετική διεύθυνση από αυτή της κύριας κατοικίας ή δευτερεύουσας. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται μόνο οι ενδείξεις του Πίνακα 5 του Ε1 (υποπίνακας 1α).

Για την ορθή συμπλήρωση του φετινού εντύπου Ε2, οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων πρέπει να λάβουν υπόψη τους οπωσδήποτε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Δήλωση είδους μίσθωσης. Κομβικό σημείο στην ορθή συμπλήρωση του εντύπου Ε2 είναι η στήλη 17 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ. Οι επιλογές που εμφανίζονται στη στήλη αυτή είναι συνολικά 62.
  2. Ανείσπρακτα ενοίκια. Για να δηλώσει ως ανείσπρακτα τα ενοίκια που δεν κατάφερε να εισπράξει το 2023 από τον ενοικιαστή του ένας ιδιοκτήτης και να μη φορολογηθεί γι’ αυτά θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να έχει μεριμνήσει ώστε να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί (κατατεθεί και κοινοποιηθεί) εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων και να έχει προσκομιστεί πριν από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στην αρμόδια ΔΟΥ. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη ΔΟΥ θα πρέπει να υποβάλει το Ε2, συμπληρώνοντας, στη στήλη 16 της 1ης σελίδας, το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 του εντύπου Ε1 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2023, πρέπει να δηλωθούν κανονικά ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2023.
  3. Αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης. Η στήλη Αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δεν συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρησης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από την αρμόδια ΔΥΟ.
  4. Βοηθητικοί χώροι. Για να δηλώσει ο ιδιοκτήτης τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να συμπληρώσει το πεδίο «αριθμός παροχής» με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.
  5. Κενά ακίνητα. Για κάθε ακίνητο που θέλει να δηλώσει ο φορολογούμενος ως κενό και για το οποίο έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό παροχής ρεύματος που αναγράφεται στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Ο αριθμός αυτός υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν αποσταλεί στο παρελθόν στον φορολογούμενο.
  6. Συμπλήρωση ετησίου ποσού -πραγματικού ή τεκμαρτού- μισθώματος. Η συμπλήρωση του ετησίου ποσού του -πραγματικού ή τεκμαρτούμισθώματος επιτρέπεται να γίνει σε μία από τις στήλες 13, 14 και 15, κατά περίπτωση, αφού προηγουμένως επιλεγεί στη στήλη 17 το είδος της μίσθωσης. Αφού, δηλαδή, συμπληρώσει ο φορολογούμενος τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα και ανάλογα με το είδος μίσθωσης-χρήσης ακινήτου που θα έχει επιλέξει στη στήλη 17 θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στην οποία θα συμπληρώσει το ετήσιο μίσθωμα. Όταν επιλέξει «Καταχώρηση» τότε το ετήσιο μίσθωμα θα καταχωρηθεί σε μία από τις στήλες για το ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με την επιλογή που έκανε στη στήλη 17. Εφόσον ο φορολογούμενος υποβάλει οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 14, 15 θα μεταφερθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου θα μπορέσει να ελέγξει την ορθότητα των ποσών που καταχώρησε στο Ε2. Εάν διαπιστώσει λάθος θα πρέπει να διορθώσει πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσει ξανά.
  7. Εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων. Οι μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους, και στις οποίες δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων χαρακτηρίζονται ως «βραχυχρόνιες μισθώσεις». Οι μισθώσεις αυτές συνάπτονται σε ψηφιακές πλατφόρμες, όπως η Airbnb, η Booking, η HomeAway κ.ά. Τυχόν βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται ιδιωτικά και όχι μέσω πλατφόρμας αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις, εκτός εάν συνοδεύονται κι από παρεπόμενες υπηρεσίες, οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τα στοιχεία των βραχυχρόνια εκμισθούμενων ακινήτων και τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2023 από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω Airbnb, Booking, HomeAway κ.λπ. είναι φέτος προσυμπληρωμένα στο Ε2. Αν οι φορολογούμενοι διαφωνούν με τα στοιχεία αυτά μπορούν να επέμβουν και να τα τροποποιήσουν.Source link

Θώμη Κόρσου

Έχω έφεση στους άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη και με εξιτάρει ότι είναι αντρικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *