Ένα γενναιόδωρο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, με αποζημίωση η οποία μπορεί να φθάσει τις 180.000 ευρώ, ή και τις 220.000 ευρώ στην επιλογή της μακροχρόνιας άδειας (sabbatical), ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζομένους του Δικτύου, έχει σχεδιαστεί με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο και περιλαμβάνει σημαντικές παροχές για τον εργαζόμενο που θα το επιλέξει και την οικογένειά του, ώστε να τους προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Το πρόγραμμα αφορά κατά κύριο λόγο εργαζομένους στο Δίκτυο καταστημάτων, σε ρόλους που επηρεάζονται από τον μετασχηματισμό του στο νέο μοντέλο.

Περιλαμβάνει δε, ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με πρόσφατα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης της Τράπεζας, με σημαντικές προσαυξήσεις στο συνολικό ποσό αποζημίωσης και με στόχο να υποστηρίξει ιδιαίτερα εργαζόμενους σε ρόλους που μεταβάλλονται ενώ ενσωματώνει σημαντικές παροχές για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του.

Σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, η Τράπεζα έχει σχεδιάσει επίσης συμβουλευτικά προγράμματα, τα οποία θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες που το επιθυμούν, στην ομαλή μετάβασή τους σε νέες επαγγελματικές διαδρομές.

Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται στις 3 Νοεμβρίου ενώ οι εργαζόμενοι που θα υποβάλλουν αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα έως και τις 27 Οκτωβρίου, θα πριμοδοτηθούν με επιπλέον ποσό αποζημίωσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα εταιρικού μετασχηματισμού που περιλαμβάνει αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας, συνεχή εξορθολογισμό του κόστους και ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε όλες τις δραστηριότητές της. Ειδικότερα για το Δίκτυο των 387 καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα, η υιοθέτηση του νέου τύπου τραπεζικού καταστήματος στοχεύει στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη με σύγχρονες τραπεζικές πρακτικές και με παράλληλη κεντροποίηση εργασιών ώστε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις πωλήσεις.

Οι στόχοι του προγράμματος έχουν ως εξής:

Η συμμετοχή των εργαζομένων στο παρόν Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης είναι προαιρετική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μόνο οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου / έμμισθης εντολής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμπληρώσει 5ετή συνεχόμενη υπηρεσία στον Όμιλο κατά την 12η Οκτωβρίου 2023.

Ποιοι εξαιρούνται

1.  Εξαιρούνται ρητώς από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που κατά την 12η Οκτωβρίου 2023:

  • Έχουν επίπεδο ευθύνης Executive General Manager ή General Manager
  • Έχουν ρόλο Συμβούλου Διοίκησης
  • Απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με άλλες συμβατικές σχέσεις όπως στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, ή  όσοι αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ή όσοι ανήκουν στο προσωπικό εξωτερικών συνεργατών, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου στην Τράπεζα προσωπικού της P.D.Services
  • Απασχολούνται σε θυγατρικές εταιρείες  του Ομίλου είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση δανεισμού από την Τράπεζα
  • Απασχολούνται στις παρακάτω Μονάδες/Tμήματα Διοίκησης:

•        Corporate & Investment Banking

•        Piraeus Financial Markets

•        Wealth & Asset Management

•        Group Technology, Support & Operations

o  Group Technology

– IT Service Operations

– Operational Risk & Control Center

– IT Service Development

– Technology Platforms & Architecture

– ICT Risk – Control Center

o  Loan Administration

– Corporate Banking

– Commercial Banking & Agricultural Sector Loans Administration

o  Group IT Security & Control

o  Group Organization, Operation Quality & Technology Governance

o  Group Data Management & Analytics

•        Retail Banking & Distribution Networks

o  Retail Products – Customer Value Management & Retail Banking Fraud Management

o  Bancassurance Business

– Bancassurance Coaching

•        Group Credit

o  Corporate Shipping & Financial Institutions Credit

•        Group Internal Audit

o  Credit Risk Management Audit

o  IT, Digital Services, Technical Projects & Physical Security

o  Operational, Market, Liquidity Risk & Capital Management

•        Transformation & Business Strategy

•        Group Risk Management
εξαιρούνται όσοι ρόλοι εμπλέκονται άμεσα σε ασκήσεις προσομοίωσης κρίσης και σε διαγνωστικούς ελέγχους

•        Απασχολούνται στα παρακάτω Τμήματα Διοίκησης:

o  Υπηρεσίες Καθαριότητας

o  Υπηρεσίες Ασφάλειας

•        Έχουν τους παρακάτω ρόλους:

o   Hub Manager

o   Branch Manager

o   Personal Banking Officer

o   Small Business & Professional Officer

o   Universal Banking Employee

o   Universal Banking Officer

Ρητά εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που έχουν προβεί σε πράξεις, παραλείψεις ή έχουν επιδείξει εν γένει συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας/σχέσης έμμισθης εντολής.

Οι όροι δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, υπό τις στην παρούσα αναφερόμενες  προϋποθέσεις.

Σημειώνουμε ότι η Τράπεζα θα εξετάσει κάθε αίτηση. Παραμένει στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να την αποδεχθεί ή όχι, κατά την ελεύθερη κρίση της, καθώς επίσης και να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή για τη λύση της εργασιακής σχέσης και σύμβασης / σχέσης έμμισθης εντολής, που συμφωνείται, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις υπηρεσιακές και λειτουργικές της ανάγκες.

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εφόσον υποβληθεί, δεν επιδέχεται ανάκληση και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου / δικηγόρου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

Η αποζημίωση

2.    Αποζημίωση

Επιλογές Προγράμματος

ΕΠΙΛΟΓΗ 1:  Άμεση Αποχώρηση

Α. Κριτήρια υπολογισμού αποζημίωσης

I.     Ηλικία και Υπηρεσία

Στους Πίνακες 1 και 2, που ακολουθούν, εμφανίζεται ο αριθμός των μικτών μισθών (με βάση υπολογισμού το μικτό μηνιαίο μισθό του Ιανουαρίου 2023), που δικαιούται να λάβει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με το εύρος ηλικίας του (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023) και το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης που προκύπτει από το εύρος υπηρεσίας στον Όμιλο (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023).

Πίνακας  1

Ηλικιακό Εύρος

Αριθμός Μικτών Μισθών (Μονάδες Διοίκησης)

Αριθμός Μικτών Μισθών (Δίκτυο Καταστημάτων)

Έως 39 έτη

18

18

40 – 44 έτη

22

22

45 – 49 έτη

25

25

50 – 54 έτη

30

30

55 έτη & άνω

35

34

   

Πίνακας  2

Εύρος Υπηρεσίας

% Προσαύξησης

  5 – 15 έτη

+11%                        

16 έτη & άνω

+13%

II.        Επιπλέον Προσαύξηση Συγκεκριμένων Ρόλων Καταστημάτων

Το μικτό ποσό αποζημίωσης, βάσει των κριτηρίων (Ι) και (ΙΙ) προσαυξάνεται κατά είκοσι δύο (22) μικτούς μηνιαίους μισθούς [1] στην περίπτωση εργαζόμενων, που κατά την 12η Οκτωβρίου 2023 απασχολούνται στους  παρακάτω ρόλους καταστημάτων.

   Πίνακας  3                                                      

Ρόλοι Καταστημάτων

Customer Services Employee

Customer Services Officer

Deputy Retail Branch Manager

Meeter-Greeter

Teller-Seller

Upper Mass Officer

 

 

 

 

 

 

 

III.         Τέκνα

Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα προβλέπεται προσαύξηση ενός (1) μικτού μηνιαίου μισθούστο μικτό ποσό αποζημίωσης

III.         Τέκνα

Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα προβλέπεται προσαύξηση ενός (1) μικτού μηνιαίου μισθού1 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) και (ΙΙ), για κάθε τέκνο (ανεξαρτήτου ηλικίας) κατά την 12η Οκτωβρίου 2023.

IV.         Πλασματικά Έτη Κοινωνικής Ασφάλισης / Αυτασφάλιση

α. Ηλικιακό εύρος από 50 έως 54 έτη

Για τους εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 50 – 54 ετών, προβλέπεται προσαύξηση ποσού € 10.000 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) έως και (III), για την πληρωμή αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης ή/και για αυτασφάλιση.

β. Ηλικιακό εύρος από 55 έτη και άνω

Για τους εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 55 ετών και άνω, προβλέπεται προσαύξηση ποσού € 15.000 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) έως και (III), για την πληρωμή αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης ή/και για αυτασφάλιση.

Β.  Φόρος

Στο ποσό που θα προκύπτει από το συνυπολογισμό των κριτηρίων (I) έως και (IV), θα προστίθεται ο φόρος που αναλογεί και το τελικό άθροισμα θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης του Προγράμματος.

Συνεπώς, στο  συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης θα υπολογίζεται ο φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

Γ. Πριμοδότηση Υποβολής Αιτήσεων 1ης Περιόδου

Οι εργαζόμενοι που θα αιτηθούν την ένταξή τους στο Πρόγραμμα έως και την Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023 και οι σχετικές αιτήσεις γίνουν αποδεκτές, θα λάβουν το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των σημείων Α και Β προσαυξημένο κατά 5%.

Δ. Καταβολή & Όρια Ποσού Αποζημίωσης Άμεσης Αποχώρησης

Η καταβολή του ποσού της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με την αποχώρηση του εργαζόμενου και κατά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (άθροισμα σημείων Α,Β,Γ) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € 180.000 για τους ρόλους καταστημάτων που αναφέρονται στο κριτήριο (ΙΙ) ή το ποσό των € 160.000 για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2:  Αποχώρηση με Μακροχρόνια Άδεια

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει να συμμετέχει σε Μακροχρόνια Άδεια δύο (2) ετών μετ’ αποδοχών, με δυνατότητα επιμήκυνσης για τους εργαζόμενους άνω των 50 ετών, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω, λαμβάνοντας και εφάπαξ ποσό πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας.

Κατά το χρονικό διάστημα της Μακροχρόνιας Άδειας ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Κατά τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της Μακροχρόνιας Άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Α. Υπολογισμός Ποσών Μακροχρόνιας Άδειας

Οι εργαζόμενοι θα λάβουν συνολικά τα ακόλουθα:

I.      Εφάπαξ Μικτό Ποσό, το οποίο ισούται με το 50% του ποσού, που ο εργαζόμενος θα λάμβανε στην περίπτωση της Άμεσης Αποχώρησης (Επιλογή 1 για τα σημεία Α έως Δ). Στο εφάπαξ μικτό ποσό θα υπολογίζεται ο αναλογούν φόρος, που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

II.    Στην περίπτωση επιλογής Μακροχρόνιας Άδειας διάρκειας δύο (2) ετών θα καταβάλλεται μηνιαίως ποσό, που αντιστοιχεί στο:

– 70% του μικτού μηνιαίου μισθού, όπως είχε διαμορφωθεί τον Ιανουάριο 2023, για τους εργαζόμενους έως 54 ετών.

– 75% του μικτού μηνιαίου μισθού, όπως είχε διαμορφωθεί τον Ιανουάριο 2023, για τους εργαζόμενους 55 ετών και άνω.

Ειδικά για τους εργαζόμενους που ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 50 ετών και άνω:

Δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος της Μακροχρόνιας Άδειας, έως και επτά (7) έτη, με αντίστοιχο επιμερισμό του συνολικού μικτού ποσού, που αναλογεί στη Μακροχρόνια Άδεια διάρκειας δύο (2) ετών σε ισόποσες μηνιαίες καταβολές.

Β. Καταβολή & Όρια Ποσών Μακροχρόνιας Άδειας

Το Εφάπαξ Μικτό Ποσό (50% της Επιλογής 1) θα καταβληθεί μια ημέρα πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας. Για τους ρόλους καταστημάτων, που αναφέρονται στο κριτήριο (ΙΙ) της επιλογής 1, το άθροισμα του Εφάπαξ Μικτού Ποσού (Ι), των καταβαλλόμενων μηνιαίων μικτών ποσών και των ποσών των εργοδοτικών εισφορών της περιόδου Μακροχρόνιας Άδειας (ΙΙ), δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά: α) το ποσό των € 200.000 για το ηλικιακό εύρος μέχρι 49 ετών, β) το ποσό των € 210.000 για το ηλικιακό εύρος 50-54 ετών και γ) το ποσό των € 220.000 για το ηλικιακό εύρος 55 ετών και άνω. Για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες (που δεν εμπίπτουν στο κριτήριο (ΙΙ) της επιλογής 1) το ανωτέρω συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € 180.000.

Στην περίπτωση που το σύνολο (I και ΙΙ) ξεπερνά το ανωτέρω όριο, θα προσαρμόζεται κατάλληλα το καταβαλλόμενο μηνιαίο μικτό ποσό (II) ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας, που θα έχει επιλεχθεί και συμφωνηθεί.

Τέλος, ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει να διακοπεί η Μακροχρόνια Άδεια νωρίτερα από τη χρονική διάρκεια η οποία θα έχει αρχικά συμφωνηθεί. Εφόσον το σχετικό αίτημα γίνει δεκτό από την Τράπεζα, η διακοπή της Μακροχρόνιας Άδειας θα μπορεί να γίνει καταβάλλοντάς του εφάπαξ τους μισθούς, που θα υπολείπονται έως τη λήξη της αρχικά συμφωνημένης περιόδου, προσαυξημένους με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. Σε μια τέτοια περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το συνολικό ποσό, που θα προκύπτει από το άθροισμα του αρχικού εφάπαξ καταβαλλόμενου μικτού ποσού (50% της Επιλογής 1), των μηνιαίων ποσών, που θα έχουν ήδη καταβληθεί (με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές) και του υπολειπόμενου εφάπαξ ποσού, δε θα μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό μικτό ποσό, που θα δινόταν σε περίπτωση επιλογής της Άμεσης Αποχώρησης (Επιλογή 1).

Οι πρόσθετες παροχές

3.    Πρόσθετες Παροχές

I. Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης

Σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, έχουν σχεδιαστεί προγράμματα “Outplacement”, τα οποία θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες που το επιθυμούν, στην ομαλή μετάβασή τους σε νέες επαγγελματικές διαδρομές.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται, αφορούν:

•     Στην υποστήριξη επαγγελματικής μετάβασης, με αξιοποίηση ευκαιριών που υπάρχουν στην αγορά εργασίας

•     Στη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας με καθοδήγηση και υποστήριξη για τη σύσταση νέας επιχείρησης

II.Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Θα παρέχεται για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λύσης της σχέσης με την Άμεση Αποχώρηση (Επιλογή 1)  ασφάλιση μέσω του υφιστάμενου Ομαδικού Ασφαλιστηρίου 4000 (εξαιρουμένης της ασφάλισης Ζωής και ΜΟΑ καθώς και του ετήσιου check up)  για τους εργαζόμενους και τα ήδη κατά την ημερομηνία αποχώρησης ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη τους, σύμφωνα με τους υφιστάμενους όρους του ισχύοντος ιατροφαρμακευτικού προγράμματος (μέσω ΟΑ 4000) και όπως οι όροι αυτοί θα ισχύουν κάθε φορά.

Σε επιλογή Μακροχρόνιας Άδειας (Επιλογή 2), θα παρέχεται, για όσο χρόνο διαρκεί η Μακροχρόνια άδεια,  η ιατροφαρμακευτική κάλυψη (Νοσοκομειακή / Εξωνοσοκομειακή) για τους εργαζόμενους και τα ήδη κατά την ημερομηνία έναρξης της Μακροχρόνιας Άδειας, ασφαλισμένα, εξαρτώμενα μέλη τους, σύμφωνα με τους υφιστάμενους όρους του ισχύοντος ιατροφαρμακευτικού προγράμματος (μέσω ΤΕΑ 7000) και όπως οι όροι αυτοί θα ισχύουν κάθε φορά. Ειδικά για την Μακροχρόνια άδεια, το χρονικό διάστημα της κάλυψης θα  επιμηκυνθεί αντίστοιχα, στην περίπτωση που το χρονικό διάστημα χρήσης της, υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και με μέγιστο χρονικό διάστημα κάλυψης τα 7 έτη. Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής της Μακροχρόνιας Άδειας, η κάλυψη θα έχει μέγιστη διάρκεια 5 έτη από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας και θα γίνεται με την ένταξη των εργαζομένων στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο 4000 (για το διάστημα ασφάλισης στο ΟΑ 4000 δεν θα ισχύει η ασφάλιση Ζωής/ΜΟΑ και το ετήσιο check-up).

III. Κάλυψη Ασφαλιστικών Προγραμμάτων (αφορά μόνο τη Μακροχρόνια Άδεια)

Κατά τη διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας θα εξακολουθήσει η καταβολή από την Τράπεζα των εργοδοτικών εισφορών στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) με βάση τον εκάστοτε καταβαλλόμενο μικτό μηνιαίο μισθό, όπως και η συμμετοχή των εργαζόμενων στο ομαδικό πρόγραμμα Αρωγής Τέκνων, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους του προγράμματος, όπως θα ισχύουν κάθε φορά για το εν ενεργεία προσωπικό.

IV. Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, που τυχόν έχουν λάβει οι εργαζόμενοι πριν από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους του δανείου ή της πίστωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τους οικειοθελώς αποχωρούντες θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε γενικές ρυθμίσεις, που θα ισχύουν για το εν ενεργεία προσωπικό, για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων, υπό τους προβλεπόμενους ειδικότερους όρους στην παρούσα.

Για τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας προβλέπεται διατήρηση για ένα (1) έτος, από τη λύση της εργασιακής σχέσης / σχέσης έμμισθης εντολής (Επιλογή 1), των προνομιακών επιτοκίων και των λοιπών προνομιακών όρων προσωπικού. Στην περίπτωση της Αποχώρησης με Μακροχρόνια Άδεια (Επιλογή 2) η διατήρηση θα ισχύει έως τη λήξη της διάρκειάς της.  Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής, η προνομιακή τιμολόγηση θα διατηρείται για ένα έτος από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας και το αργότερο μέχρι την αρχικώς ορισθείσα στην Πρόσθετη Πράξη ημερομηνία αποχώρησης.

Οφειλές από δάνεια προκαταβολής μισθών, που έχουν ενδεχομένως λάβει οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα συμψηφισθούν με την αποζημίωση που θα καταβληθεί κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας με την Επιλογή 1 (Άμεση Αποχώρηση) ή με το εφάπαξ ποσό της Επιλογής 2 (Αποχώρηση με Μακροχρόνια Άδεια).

Σε περιπτώσεις υφιστάμενων καθυστερήσεων σε δανειακές υποχρεώσεις, θα πρέπει να εξοφληθούν οι απαιτητές και ληξιπρόθεσμες οφειλές, πριν την καταβολή της αποζημίωσης της Επιλογής 1, που θα καταβληθεί με τη λύση της σύμβασης, ή να συμψηφιστούν με αυτή. Αντίστοιχα στην Επιλογή 2, τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να εξοφληθούν πριν την καταβολή του εφάπαξ ποσού, που θα καταβληθεί πριν την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας ή θα συμψηφιστούν με αυτό.

Μετά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας, Άμεση Αποχώρηση (Επιλογή 1) ή την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας (Επιλογή 2), οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται που αφορά σε νέα χορήγηση ή σε αλλαγή προϊόντος υφιστάμενης χορήγησης, θα εξετάζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική που θα ισχύει για τους πελάτες και δεν θα εφαρμόζεται η προνομιακή τιμολόγηση προσωπικού.Source link

Θώμη Κόρσου

Έχω έφεση στους άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη και με εξιτάρει ότι είναι αντρικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *